Quên mật khẩu?

Ẩn quảng cáo - Esc
 » Thủ Thuật Tổng Hợp » Thủ Thuật Dành Cho Forum » Code Code] Khung Lý lịch thành viên VBB

Thích bài này? Bài trướcBài sau

Admin

on Sat Sep 21, 2013 12:35 pm

#1
  • avatar

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17691
Cảm ơn : 4056
default Code] Khung Lý lịch thành viên VBB

Thay toàn bộ profile_add_body bằng:
Code:
<script src="{JSPWD}"></script>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

{ERROR_BOX}

<div class="main">
  <form action="{S_PROFILE_ACTION}" {S_FORM_ENCTYPE} method="post" name="post" id="ucp" class="frm-form">
  <div class="main paged" style="float: left; width: 700px; padding-right: 5px;">
      <p><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" /></p>
      <!-- BEGIN switch_informations_menu -->
      <div class="main-head"><div class="subtitle">{L_REGISTRATION_INFO}{L_MY_PROFILE}</div></div>
      <div class="main-content frm">
        <p class="frm-info">{L_ITEMS_REQUIRED}</p>
        <fieldset class="frm-set multi">
            <!-- BEGIN switch_namechange_disallowed -->
            <dl>
              <dt><label>{L_USERNAME} : *</label></dt>
              <dd><input type="hidden" name="username" value="{USERNAME}" class="inputbox" /><strong>{USERNAME}</strong></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_namechange_disallowed -->
            <!-- BEGIN switch_namechange_allowed -->
            <dl>
              <dt><label>{L_USERNAME} : *</label></dt>
              <dd><input type="text" name="username" value="{USERNAME}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_namechange_allowed -->
            <!-- BEGIN switch_emailchange_disallowed -->
            <dl>
              <dt><label>{L_EMAIL_ADDRESS} : *</label></dt>
              <dd><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" />{EMAIL}</dd>
            </dl>
            <!-- END switch_emailchange_disallowed -->
            <!-- BEGIN switch_emailchange_allowed -->
            <dl>
              <dt><label>{L_EMAIL_ADDRESS} : *</label></dt>
              <dd><input type="text" name="email" value="{EMAIL}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_emailchange_allowed -->
            <!-- BEGIN switch_edit_profile -->
            <dl>
              <dt><label>{L_CURRENT_PASSWORD} : *</label></dt>
              <dd><input type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN}</span>
              </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_edit_profile -->
                         
            <dl><dt><label>{L_CURRENT_PASSWORD} : *</label></dt>
                                  <dd><input type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" class="inputbox" />

                        <br /><span class="italic">{L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN}</span></dd>
</dt>
                         
              <dt><label>{L_NEW_PASSWORD} : *</label></dt>
              <dd><input type="password" name="new_password" value="{NEW_PASSWORD}" class="inputbox left" />
                  <div id="cont_pwd">
                    <div class="pwd_img" id="pwd_bad" >{BAD_LEVEL_PWD}</div>
                    <div class="pwd_img" id="pwd_middle" >{GOOD_LEVEL_PWD}</div>
                    <div class="pwd_img" id="pwd_good" >{STRONG_LEVEL_PWD}</div>
                  </div>
                  <div class="clear"></div>
                  <span class="italic">{L_PASSWORD_IF_CHANGED}</span>
              </dd>
            </dl>
            <!-- BEGIN switch_confirm_password -->
                          <dl>
              <dt><label>{L_CONFIRM_PASSWORD} : *</label></dt>
              <dd><input type="password" name="password_confirm" value="{PASSWORD_CONFIRM}" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_PASSWORD_CONFIRM_IF_CHANGED}</span>
              </dd>
            </dl>
        </fieldset>
        <!-- END switch_confirm_password -->

        <!-- BEGIN switch_span_div -->
        <!-- END switch_span_div -->


            <!-- BEGIN switch_website -->
            <dl>
              <dt><label>{L_WEBSITE} : {MUST_LABEL_2}</label></dt>
              <dd><input type="text" name="website" value="{WEBSITE}" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_WEB_EXPLAIN}</span>
              </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_website -->
            <!-- BEGIN switch_location -->
            <dl>
              <dt><label>{L_LOCATION} : {MUST_LABEL_1}</label></dt>
              <dd><input type="text" name="location" value="{LOCATION}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_location -->
            <!-- BEGIN switch_occupation -->
            <dl>
              <dt><label>{L_HUMOR} : {MUST_LABEL_3}</label></dt>
              <dd><input type="text" name="occupation" value="{OCCUPATION}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_occupation -->
            <!-- BEGIN switch_interests -->
            <dl>
              <dt><label>{L_INTERESTS} : {MUST_LABEL_4}</label></dt>
              <dd><input type="text" name="interests" value="{INTERESTS}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_interests -->
            <!-- BEGIN switch_gender -->
            <dl>
              <dt><label>{L_GENDER} : {MUST_GENDER}</label></dt>
              <dd>
                  <label><input type="radio" name="gender" value="1" {GENDER_MALE_CHECKED} /><span class="cont">{L_GENDER_MALE}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="gender" value="2" {GENDER_FEMALE_CHECKED} /><span class="cont">{L_GENDER_FEMALE}</span></label>
                  </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_gender -->
            <!-- BEGIN switch_birthday -->
            <dl>
                  <dt><label>{L_BIRTHDAY} :{BIRTHDAY_REQUIRED}</label></dt>
                  <dd>{S_BIRTHDAY_NEW}</dd>
            </dl>
            <!-- END switch_birthday -->        </fieldset>

        <!-- BEGIN switch_profile_fields -->
        <div class="sub-head"><span>{L_PROFILE_FIELDS}</span></div>
        <fieldset class="frm-set">
            <!-- BEGIN field -->
            <dl>
              <dt><label>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.NAME}</label></dt>
              <dd>
                  {switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.OBJECT}<br />
                  <em>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.DESCRIPTION}</em><br />
              </dd>
            </dl>
            <!-- END field -->
        </fieldset>
        <!-- END switch_profile_fields -->

        <!-- BEGIN switch_profile_fields_register -->
        <fieldset class="frm-set">

            <!-- BEGIN field -->
            <dl>
              <dt><label>{switch_informations_menu.switch_profile_fields_register.field.NAME} :</label></dt>
              <dd>{switch_informations_menu.switch_profile_fields_register.field.OBJECT}<br /><br /></dd>
            </dl>
            <!-- END field -->
        </fieldset>

        <!-- END switch_profile_fields_register -->
      <!-- END switch_informations_menu -->

      <!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
      <div class="main-head"><h1 class="page-title">{L_PREFERENCES}</h1></div>
      <div class="main-content frm">
      <fieldset class="frm-set">
        <dl>
            <dt><label>{L_PUBLIC_VIEW_EMAIL} :</label></dt>
            <dd>
              <label><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <!-- BEGIN switch_enable_mail_view --><label><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="cont">{L_FORM}</span></label>
              <label><input type="radio" name="viewemail" value="1" {VIEW_EMAIL_MAILTO} /><span class="cont">{L_MAILTO}</span></label>
              <!-- END switch_enable_mail_view --><label><input type="radio" name="viewemail" value="0" {VIEW_EMAIL_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- BEGIN switch_view_pm -->
        <dl>
            <dt><label>{L_PUBLIC_VIEW_MP} :</label></dt>
            <dd>
              <label><input type="radio" name="view_pm" value="1" {VIEW_MP_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="view_pm" value="0" {VIEW_MP_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_view_pm -->
        <!-- BEGIN switch_profile_advanced -->
        <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.L_ALLOW_PROFILE_MSGS} :</label></dt>
            <dd>
              <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="2" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_ALL} />{L_ALL_USERS}</label> 
              <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_FRIENDS} />{L_MY_FRIENDS}</label> 
              <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="0" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_NONE} />{L_NO_ONE}</label> 
              <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="-1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_HIDE} />{L_HIDE_TAB}</label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_profile_advanced -->
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.L_FB_LINK_ACCOUNT} :</label></dt>
            <dd>
              <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
              <span class="italic">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_FB_ACCOUNT_LINKED}</span>
              <!-- END switch_fb_account_linked -->

              <!-- BEGIN switch_fb_account_not_linked -->
              <fb:login-button size="medium" onlogin="facebook_link()" v="2">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_not_linked.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
              <!-- END switch_fb_account_not_linked -->
            </dd>
        </dl>
        <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
        <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_UNLINK_FB_ACCOUNT_EXPLAIN} :</label></dt>
            <dd>
              <label><input type="radio" name="unlink_fb_account" value="1" /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="unlink_fb_account" value="0" checked="checked" /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_fb_account_linked -->
        <!-- END switch_fb_connect -->
        <dl>
            <dt><label>{L_NEWSLETTER_ACCEPT} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="newsletter" value="1" {NEWSLETTER_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="newsletter" value="0" {NEWSLETTER_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
              <br /><span class="italic">{L_NEWSLETTER_ACCEPT_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_HIDE_USER} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="hideonline" value="1" {HIDE_USER_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="hideonline" value="0" {HIDE_USER_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_NOTIFY_ON_REPLY} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="notifyreply" value="1" {NOTIFY_REPLY_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="notifyreply" value="0" {NOTIFY_REPLY_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
              <br /><span class="italic">{L_NOTIFY_ON_REPLY_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_NOTIFY_ON_PRIVMSG} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="notifypm" value="1" {NOTIFY_PM_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="notifypm" value="0" {NOTIFY_PM_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- BEGIN switch_can_disable_mass_pm -->
        <dl>
            <dt><label>{L_ENABLE_MASS_PM} : </label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="4" {ALLOW_MASS_PM_NOTIFY_CHECKED} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="2" {ALLOW_MASS_PM_CHECKED} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
              <label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="0" {DISABLE_MASS_PM_CHECKED} /><span class="cont">{L_NO_MASS_PM}</span></label>
              <br /><span class="italic">{L_ENABLE_MASS_PM_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_can_disable_mass_pm -->
        <dl>
            <dt><label>{L_POPUP_ON_PRIVMSG} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="popup_pm" value="1" {POPUP_PM_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="popup_pm" value="0" {POPUP_PM_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
              <br /><span class="italic">{L_POPUP_ON_PRIVMSG_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_NOTIFY_POST_PREVENT} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="post_prevent" value="1" {POST_PREVENT_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="post_prevent" value="0" {POST_PREVENT_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
              <br /><span class="italic">{L_NOTIFY_POST_PREVENT_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <!-- BEGIN switch_report -->
        <dl>
              <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_POPUP} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="no_report_popup" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="no_report_popup" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_MAIL} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="no_report_mail" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="no_report_mail" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_report -->
        <dl>
            <dt><label>{L_DISPLAY_WYSIWYG} :</label></dt>
            <dd>
              <label><input type="radio" name="user_wysiwyg" value="1" {USER_WYSIWYG_YES} />{L_YES}</label>
              <label><input type="radio" name="user_wysiwyg" value="0" {USER_WYSIWYG_NO} />{L_NO}</label>
              <br /><span class="italic">{L_DISPLAY_WYSIWYG_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="attachsig" value="1" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="attachsig" value="0" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allowbbcode" value="1" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="allowbbcode" value="0" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_HTML} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allowhtml" value="1" {ALWAYS_ALLOW_HTML_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="allowhtml" value="0" {ALWAYS_ALLOW_HTML_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allowsmilies" value="1" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
              <label><input type="radio" name="allowsmilies" value="0" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_BOARD_LANGUAGE} :</label></dt>
            <dd>{LANGUAGE_SELECT}</dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_TIMEZONE} :</label></dt>
            <dd>{TIMEZONE_SELECT}</dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_DATE_FORMAT} :</label></dt>
            <dd>{DATE_FORMAT}
              <br /><span class="italic">{CURRENT_TIME}</span>
            </dd>
        </dl>
      </fieldset>

      <!-- END switch_preferences_menu -->

      <!-- BEGIN switch_avatar_block -->
      <div class="main-head"><h1 class="page-title">{L_AVATAR_PANEL}</h1></div>
      <div class="main-content frm">
      <p class="frm-info">{L_AVATAR_EXPLAIN}</p>
      <fieldset class="frm-set">
        <dl>
            <dt><label>{L_CURRENT_IMAGE} :</label></dt>
            <dd>
              {AVATAR}
              <br /><input type="checkbox" name="avatardel" />{L_DELETE_AVATAR}
            </dd>
        </dl>
        <!-- BEGIN switch_avatar_local_upload -->
        <dl>
            <dt><label>{L_UPLOAD_AVATAR_FILE} :</label></dt>
            <dd><input type="file" name="avatar" class="inputbox" /></dd>
        </dl>
        <!-- END switch_avatar_local_upload -->
        <!-- BEGIN switch_avatar_remote_upload -->
        <dl>
            <dt><label>{L_UPLOAD_AVATAR_URL} :</label></dt>
            <dd><input type="text" name="avatarurl" class="inputbox" />
              <br /><span class="italic">{L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_avatar_remote_upload -->
        <!-- BEGIN switch_avatar_remote_link -->
        <dl>
            <dt><label>{L_LINK_REMOTE_AVATAR} :</label></dt>
            <dd><input type="text" name="avatarremoteurl" class="inputbox" />
              <br /><span class="italic">{L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN}</span>
            </dd>
        </dl>
        <!-- END switch_avatar_remote_link -->
        <!-- BEGIN switch_avatar_local_gallery -->
        <dl>
            <dt><label>{L_AVATAR_GALLERY} :</label></dt>
            <dd><input type="submit" name="avatargallery" value="{L_SHOW_GALLERY}" class="button" /></dd>
        </dl>
        <!-- END switch_avatar_local_gallery -->
      </fieldset>
      <!-- END switch_avatar_block -->

      <fieldset class="frm-set">
        <!-- BEGIN switch_informations_menu -->
            <!-- BEGIN switch_register_not_display -->
              <!-- BEGIN switch_unsubscribe_allowed -->
              <dl class="frm-buttons">
                  <dt><label>{L_DELETE}</label></dt>
                  <dd><input type="checkbox" name="delete_user" /><span class="italic">{L_DELETE_EXPLAIN}</span>
                  </dd>
              </dl>
              <!-- END switch_unsubscribe_allowed -->
            <!-- END switch_register_not_display -->
        <!-- END switch_informations_menu -->

        <dl class="frm-buttons">
            <dt> </dt>
            <dd>
              {S_HIDDEN_FIELDS}
              <input class="button2" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
              <input class="button2" type="reset" name="reset" value="{L_RESET}" />
            </dd>
        </dl>
      </fieldset>
      </div>
      </div>
<div style="float: left; width: 181px;">
    <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
            <div class="h3">Hòm thư cá nhân</div>
        </div>
        <div class="main-content">
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_inbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=inbox"> Hộp thư đến</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_sentbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=sentbox"> Hộp thư đi</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_outbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=outbox"> Thư đã gửi</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_savebox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=savebox"> Hộp lưu trữ</a>
            </p>
        </div>
    </div>
    <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
            <div class="h3">Tùy chỉnh</div>
        </div>
        <div class="main-content">
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/user1010.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations"> Thông tin cá nhân</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/cog1010.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"> Quyền riêng tư</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/image110.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"> Ảnh đại diện</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/text_s10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature"> Tạo chữ ký</a>
            </p>
        </div>
    </div>
    <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
            <div class="h3">Khác</div>
        </div>
        <div class="main-content">
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/user-g10.png" />
                <a href="/groups"> Hội nhóm diễn đàn</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/group110.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"> Danh sách bạn bè</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/facebo10.jpg" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=facebook"> Kết nối facebook</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/eye1010.png" />
                <a href="/search?search_id=watchsearch"> Theo dõi bài viết</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/heart110.png" />
                <a href="/search?search_id=favouritesearch"> Bài viết ưa thích</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/page_e10.png" />
                <a href="/search?search_id=draftsearch"> Dự thảo</a>
            </p>
          <p><img src="http://illiweb.com/fa/i/dl.png" /><a href="profile?mode=editprofile&page_profil=attachments"> Tệp đính kèm</a></p>
        </div>
    </div>
</div>
  </form>

</div>
<script type="text/javascript">
$('input[name=reset]').click(function(){
  $("#pwd_good,#pwd_middle,#pwd_bad").hide();

});

$('input[name=new_password],input[name=username]').keyup(function() {

  if ( $('input[name=new_password]').val() != "" )
  {
      var level = passwordStrength($('input[name=new_password]').val(),$('input[name=username]').val());

      switch(level)
      {
        case 'bad' :
            $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
            $("#pwd_bad").show();
            break;

        case 'good' :
            $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
            $("#pwd_middle").show();
            break;

        case 'strong' :
            $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide();
            $("#pwd_good").show();
            break;
      }
  }
  else
  {
      $("#pwd_middle,#pwd_good,#pwd_bad").hide();
  }
});
</script>
<!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
<!-- BEGIN switch_fb_connect -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
  appId: '{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
  oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_connect -->
<!-- END switch_preferences_menu -->
Trả lời chủ đề này

Điện thoại: 050077777777777777 - Email: trihaivippro258@gmail.com - Yahoo: trihaivip_258@yahoo.com - Bảng báo giá