Quên mật khẩu?

Ẩn quảng cáo - Esc
 » Thủ Thuật Tổng Hợp » Thủ Thuật Dành Cho Forum » Về Template [View]King Game - Kèm Theo Avatar Drop

Thích bài này? Bài trướcBài sau

Admin

on Sat Oct 12, 2013 3:50 pm

#1
  • Admin

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17876
Cảm ơn : 4056
default [View]King Game - Kèm Theo Avatar Drop

Còn đây là code :
Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<div class="main paged">
  <div class="clearfix">
      <div class="paged-foot clearfix">
    <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>?</span> Viết chủ đề mới</a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả lời chủ đề</a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>

    <div class="paged-foot clearfix">{POLL_DISPLAY}</div><br />
  <div class="main-head clearfix" style="background-color: #1F537B;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
      <p class="h2">
        <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p><span style="float:right; margin-top: -0px;margin-right: -200px;;position: relative;"><g:plusone size="medium"></g:plusone><span id="twitter_btn"> <span id="fb_likebtn">

      </span>
          </span>
  </div>
 

     
     

  </div><br/>
 
  <div class="main-content-topic2">
      <!-- BEGIN postrow -->
            <div class="main-content-topic">
      <!-- BEGIN displayed -->
            <span class="baigui" style="display:none">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span>
       
      <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}
        <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <h2>
                <a href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}"><div style="float:right;background: #2EBCFF; padding: 2px; color: white; min-width: 15px; height: 15px; font-size: 12px; text-align: center; -webkit-border-radius: 99px; -moz-border-radius: 99px; border-radius: 99px; position: relative; top: -2px;"><strong><span class="itemCount alert">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span></strong></div></a>{postrow.displayed.ICON} <a class="tieudeT" href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT} </a> <img src="http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/icon-t10.png" border="0" alt="" /> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
              </h2>
            </div>
                        <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div class="user">
                  <div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
                    <div class="posthead">
                      <span style="font-size: 10pt; "><b>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</b></span>
                    </div>
                    <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                                                          <div class="useravatar" style="float: left;">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                        <div class="user-info">
                          <div class="manuUserF">
                                                                          <strong><span class="tennick">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></strong>
                              <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>                             
                          </div>
                          <dl class="cl" style="float:right; width: 370px;">
                             
                              <!-- BEGIN profile_field -->
                              <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                                <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                              <!-- END profile_field -->
                          </dl>             
                          <div>
                              <span style="color:blue">Phương châm:</span>
                              <marquee class="status"></marquee>
                          </div>
                          <div class="morelink">
                              <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                              <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                              <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                              <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Ứng dụng này đang phát triển, vui lòng quay lại sau')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>

                          </div>
                    </div>

                    </div>
                    <div class="user-basic-info">
                        <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px"><span class="noibyduy">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></div>
                      <table width="156px"><tr><td><div class=""><fieldset style="border: 1px solid; margin: 3px; padding: 5px 10px;"><legend><font color="magenta">Danh Hiệu</font></legend><FONT face="Times New Roman"><B><font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#EDEA1F"><marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font></B></FONT></fieldset></div></td></tr></table>
                    <div class="rankmazegame"><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><div class="rankbyanhduy">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></div></div>
                    </div>
                  </div>
            </div>
                     
              <div class="post-entry"><h3 class="psth xs1"> </h3>
                  <div class="entry-content">
                                                  <div>
                                                    <div class="quotene">
                                                      <div class="aduy"><div class="rankmazegame">{postrow.displayed.MESSAGE}</div></div>
    </div>
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                          <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                          <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                    />
                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                </dt>
                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_comment -->
                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                <dd>
                                    <em>
                                      <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                    </em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                          </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                                                  </div>
                  </div>
                                        </div>
                                  </div>

          <!-- BEGIN switch_signature -->
                        <center><div style="width:350px;padding-left:8px;padding-right:55px;m"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="15" direction="left" truespeed="truespeed"><nobr align="center" class="tann"><a href="http://kinggun.5forum.net" target="_blank"><font color="red">Cập nhật mới về cấp bậc thành viên tương ứng số bài viết</font></a></nobr></marquee></div></center><center>
          <div class="sig-content">
<!-- Chữ kí -->
<div class="htt_002"><div class="htt_001"><div class="htt_003">
</div></div></div>
<div class="htt"><div style="width:100%;">
<div class="signaturecontainer"><div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div></div>
</div>
</div>
<div class="htt_005"><div class="htt_004"><div class="htt_006">
</div></div></div>
<!-- /Chũ kí --></div>
            <!-- END switch_signature -->
            <div class="postfoot">
                                  <div class="options-button user-contact"><center>{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} </center>
                  <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                  <!-- END contact_field -->
              </div>
              <div class="post-options">
            <div style="float: left; left:153px;position:absolute;top:1px;">
                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote vote-button" title="Thích Bài Viết Này!">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
      <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Like</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
      </div>
      <div class="vote vote-button" title="Không Thích Bài Viết Này">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Dislike</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
                                  </div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"> Cám ơn Bạn Ðã Ðánh Giá Bài Viết! </div>
                                                <!-- END switch_vote_active -->
                                                </div>
                                  <span class="options-button">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}<a href="#quickreply" onclick="quick($(this))" class="small_textbutton"> Trả lời nhanh</a>
                  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                                  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</span></div>
              <div style="clear:both;"></div>
            </div>
        </div>
     
                         
                          <p style="border-bottom: 1px solid #ddd;">
                        <div class="hihi clearfix" style="background-color: #fff;"><font color="black">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->       
  <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe> 
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_bar -->
  <!-- END switch_vote_active -->
<div style="float:right;font-weight:bold;text-align:right"> <tr><td align="right"><a name="fb_share" type="button" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Chia sẻ</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></td></tr> <span class="ost"><a href="#" onclick="link_bbcode();return false">BBCode</a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">Chia sẻ</a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div> 
             
                          </font></div>  </span>
                         
                  </div>
                 
  </div>
                   

                <!-- END displayed -->
             
      <!-- END postrow -->
            </div>

  <script type="text/javascript" src=""></script>
  <div class="main-foot clearfix" style="background-color: #1F537B;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
      <p class="h2">
        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
      <p class="options options-button">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
        <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
  </div>
    <div class=" clearfix">
    <a name="bottomtitle"></a><br/>
      <div class="paged-foot clearfix">
    <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>?</span> Viết chủ đề mới</a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả lời chủ đề</a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>
</div>
  </div>

<div class="fmviToggle">
    <div class="main">
        <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2">
                Bài viết mới cùng chuyên mục
                <span id="chuyenmucnay">
                </span>
            </p>
        </div>
        <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="cungchuyenmuc"
        class="main-content frm">
        </ol>
        <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2">
                Bài viết liên quan
            </p>
        </div>
        <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="bailienquan"
        class="main-content frm">
        </ol>
    </div>
</div>

  <script type="text/javascript">
    $('.crumbs:first a.nav[href^="/f"]:last').clone().appendTo('#chuyenmucnay');
    var cungchuyenmuc = '.tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"{TOPIC_TITLE}\"), .tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)';
    $.ajax({
        url: '/f{FORUM_ID}-forum',
        success: function(data) {
            if ($(data).find(cungchuyenmuc).length == 0) {
                $('#cungchuyenmuc').prev().remove();
                $('#cungchuyenmuc').remove();
            } else {
                $(data).find(cungchuyenmuc).appendTo('#cungchuyenmuc');
                $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<li></li>");
            };
        },
        error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
    $('#cungchuyenmuc').html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu. F5 để thử lại.</font></font></p>');
        }
    });
    var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
    var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
    var bailienquan = '.tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"{TOPIC_TITLE}\"), .tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)';
    $.ajax({
        url: '/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics',
        success: function(data) {
            if ($(data).find(bailienquan).length == 0) {
                $('#bailienquan').prev().remove();
                $('#bailienquan').remove();
            } else {
                $(data).find(bailienquan).appendTo('#bailienquan');
                $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<li></li>");
                $('#bailienquan a.topictitle').each(function() {
                    $(this).replaceWith('<a href="' + $(this).attr("href").slice(0, $(this).attr("href").indexOf("?")) + '" class="topictitle">' + $(this).text() + '</a>');
                });
            };
        },
        error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
            $('#bailienquan').html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu.</font></font></p>');
        }
    });
</script>

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
  </div>
  <table class="main-content frm">
      <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
        </td>
      </tr>
  </table>
</div>

<!-- END switch_forum_rules -->
 <img id="inchide_specificatii" align="right" onclick="$('#specificatii_center').hide('slow');" src="http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/erase10.png"><div id="specificatii_center" align="center"><ul id="specificatii"><li>•  Không spam. Xem rõ nội quy chung <a href="/t298-topic" rel="nofollow" target="_blank"><strong><font color="red">Tại Ðây</font></strong></a> trước khi comment</li><li>• Hãy bấm <strong>Like</strong> cho những bài viết hay.</li><li><font color=yellow>• Yêu cầu viết tiếng việt có dấu trên toàn diễn dàn</font></li></ul></div>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="ruled"></div>
<a name="quickreply"></a>
<div class="quotenhanh" style="display:none"></div>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->
<div class="fmviToggle" style="width: 336px"><div class="main"><div class="main-head clearfix"  style="background-color: brown ;border: 1px solid #DDD;box-shadow:-3px 3px 3px #c8c8c8;">          <p class="h2" style="width: 220px !important">Quyền hạn của bạn:</p></div><div id="onlinelist" style="border: 1px solid #DDD;box-shadow:-3px 3px 3px #c8c8c8;"><div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
        </div></div></div></div>
             

<script src="http://maze-game.forumotion.com/21678.js" type="text/javascript"></script>
                          <script src="http://maze-game.forumotion.com/18737.js" type="text/javascript"></script>
     
<script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $('.postbody img').click(function(){$(this).toggleClass('imgmax');});
    //]]>
    </script>
    <script type="text/javascript">
      $(".options-button a").addClass("small_textbutton");
      $(".options-button a[href*='?thank=']").text("? Cảm on");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").text(" Trích dẫn");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=editpost']").text(" Sửa");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=delete']").text(" Xóa");
      $(".options-button a[href^='/modcp?mode=ip']").text("Xem Ip");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=report']").text("Báo cáo");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=unlock']").text("Mở báo cáo");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=lock']").text("Chèn báo cáo");
    </script>
<script type="text/javascript">if(document.location.protocol=='http:'){var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('b-YHwq12Wr3784adbi-bnq');Tynt.i={"ap":"Xem Thêm Tại : ","as":"Nguồn : http://kinggun.5forum.net/"};(function(){var s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();}</script>


<div class="pt_xemthem"><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">Xem bài tiếp theo </a>| <a href="/f{FORUM_ID}-">Quay lại chuyên mục</a>
</div>


<style>.rankbyanhduy img:hover {
-webkit-box-shadow: 0px 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.7);
-moz-box-shadow: 0px 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.7);
box-shadow: 0px 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.7 );
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
-webkit-transition-delay: 0, 0, 0, .5s, .5s, 0;
zoom: 1;
-moz-transform:rotate(7deg);-o-transform:rotate(6deg);-webkit-transform:rotate(-5deg)}
opacity: 1;
background-color: #464646;
background-color: rgba(70, 70, 70, 0.6);
padding: 0px;
}
;
}
#text_editor_textarea {
color: yellow
  }

</style>
 Khách viếng thăm ơi !! Nhớ ấn nút  cho —Admin—  Nha.

đuổi theo Khách viếng thăm <-----  Có  Ko Cười ngoác miệngCười ngoác miệng
Trả lời chủ đề này
alomdan73

on Thu Jun 26, 2014 12:17 pm

#2
  • alomdan73

alomdan73Xem lý lịch thành viên
Gia nhập : 25/06/2014
Tổng số bài gửi : 63
Đồng vàng : 8476
Cảm ơn : 0
default Re: [View]King Game - Kèm Theo Avatar Drop

شكرررررررررررررا
Trả lời chủ đề này
Kuzuri

on Fri Oct 10, 2014 1:20 pm

#3
  • Kuzuri

KuzuriXem lý lịch thành viên
Gia nhập : 25/09/2014
Tổng số bài gửi : 12
Đồng vàng : 7924
Cảm ơn : 0
default Re: [View]King Game - Kèm Theo Avatar Drop

Xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Trả lời chủ đề này
Sponsored content

Sponsored contentdefault Re: [View]King Game - Kèm Theo Avatar Drop

Trả lời chủ đề này

Điện thoại: 050077777777777777 - Email: trihaivippro258@gmail.com - Yahoo: trihaivip_258@yahoo.com - Bảng báo giá